Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Warsztaty dla instruktorów bibliotek powiatowych

0000-00-00 00:00:00

09.03.2011r. - warsztaty z cyklu „Wizerunek biblioteki i bibliotekarza” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej.

Program:
1. Otwarcie spotkania – Starosta Łęczyński.
2. Prezentacja projektu “Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” – Małgorzata Kolary-Woźniak, naczelnik i Rafał Kloc, z-ca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
3. 10 lat działalności PBP w Łęcznej – Jadwiga Marczewska, dyrektor PBP
w Łęcznej.
4. Z cyklu “Dobre praktyki”. Metodyka opieki instrukcyjno-metodycznej
na rzecz bibliotek powiatu – Mirosława Mosur, instruktor MBP
w Tomaszowie Lubelskim.
5. Organizacja i działalność sieci bibliotek publicznych województwa lubelskiego w 2010 r. – referują instruktorzy WBP w Lublinie.
6. Aktywizacja środowisk najsłabszych czytelniczo – referują instruktorzy.
7. Zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Łęcznej.
8. Wizyta w MGBP im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej. Wykorzystanie środków z programu MKiDN “Infrastruktura bibliotek” – Danuta Panas, dyrektor MGBP w Łęcznej.

W warsztatach przygotowanych przez WBP im. H. Łopacińskiego
w Lublinie i PBP w Łęcznej udział wzięli:
- instruktorzy powiatowi bibliotek publicznych z woj. lubelskiego,
- instruktorzy z DIM WBP - na czele z kierownikiem Jerzym Gajewskim i zastępcą Małgorzatą Pieczykolan. Organizatora naszej książnicy reprezentował wicestarosta łęczyński Kazimierz Budka. Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Łęcznej Małgorzata Kolary - Woźniak i zastępca naczelnika Rafał Kloc.
Ad1) Spotkanie otworzył Kazimierz Budka - wicestarosta, który scharakteryzował działalność i rozwój biblioteki oraz jej miejsce w panoramie kulturalnej powiatu łęczyńskiego.
Ad 2) Naczelnicy WFEIRiPP przedstawili projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne. Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne. Bardzo dokładnie omówili tę jego część, która dotyczy kompleksowej komputeryzacji wszystkich bibliotek publicznych (7) i ich filii (14) w naszym powiecie. W ramach projektu powstaje:
1. Powiatowy system biblioteczny obejmujący swoim działaniem elektroniczny katalog, zamówienia i rezerwacje książek przez internet.
2. Portal biblioteczny – strona www wspólna dla wszystkich bibliotek powiatu łęczyńskiego (opłacona z projektu).
3. Biblioteki otrzymują bezpłatnie:
a) program biblioteczny – sfinansowany w ramach projektu,
b) instalację,
c) szkolenia z obsługi.
4. Biblioteki uzyskują również:
a) bezpłatny dostęp do internetu,
b) bezpłatne połączenia telefoniczne w obrębie wszystkich
beneficjentów projektu,
c) sprzęt komputerowy (do opracowania, udostępniania oraz stanowisko
dla czytelnika).
5. Biblioteki są zobowiązane do opracowania całości swoich zbiorów.
Aktualnie w bazie komputerowej całość swoich zbiorów mają następujące jednostki: PBP, GBP w Cycowie, Puchaczowie, Milejowie, Spiczynie, filie w Ciechankach, Łańcuchowie, Zawieprzycach oraz Filia nr 3 MGBP w Łęcznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że z trzech powiatów biorących udział w projekcie (łęczyński, świdnicki i włodawski) tylko łęczyński objął projektem biblioteki publiczne. Jest to unikatowa inicjatywa, jedyna na Lubelszczyźnie, a może i nawet w kraju. Okres realizacji projektu 01.03.2010r. – 30.04.2012r.
Ad3) Dyrektor PBP w Łęcznej - Jadwiga Marczewska - przedstawiła (lapidarnie) 10 - letni rozwój biblioteki. Powołana w październiku 1999r. rozpoczęła działalność w październiku 2000r. Od początku jej działalności nadrzędnymi celami są:
- promocja biblioteki i księgozbioru w środowisku,
- poszerzanie zakresu świadczonych usług,
- podnoszenie ich jakości.
Biblioteka prowadzi 3 rodzaje wypożyczeń (na zewnątrz, prezencyjne, międzybiblioteczne). Dysponuje 9 tyś. księgozbiorem składającym się w ⅔ z literatury popularno-naukowej, w ⅓ z literatury pięknej (w tym dla dzieci
i młodzieży). Opracowuje bibliografię regionalną powiatu łęczyńskiego. W formacie MARC BN są to 1122 opisy, w formacie MARC 21 2050. Udostępnia bezpłatnie usługi internetowe. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową, na którą składają się m.in. lekcje biblioteczne, wystawy okolicznościowe, promocje książek i ich twórców. Promuje lokalnych twórców kultury na cyklicznych spotkaniach ,,Czy ich znamy?”. Prowadzi spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, które mają za zadanie promowanie czytelnictwa i kształtowanie literackich gustów.
Działalność instrukcyjno metodyczna na rzecz bibliotek sieci obejmuje:
- organizację bibliotek i analizę działalności,
- sprawozdawczość półroczna i roczna,
- pomoc w dalszej komputeryzacji bibliotek i fili,
- selekcję,
- skontrum,
- spotkania i szkolenia dla dyrektorów i pracowników merytorycznych (zasady budowy i wykorzystanie UKD i SJHP BN, podsumowanie pracy bibliotek publicznych powiatu łęczyńskiego, opracowywanie książek w programie MAK – zmiany w formacie Marc21, realizacja projektu ,,Wirtualne Powiaty III”, opracowywanie bibliografii regionalnej w programie MAK, arkusz kalkulacyjny Excel),
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek,
- działalność kulturalno-oświatową (jury konkursów, wystawy, jubileusze, Dzień Bibliotekarza i in.).
Biblioteka na bieżąco udziela konsultacji pracownikom bibliotek gminnych (merytorycznych oraz księgowych – bezpośrednio, telefonicznie, przez pocztę internetową oraz komunikator gg) związanych z organizacją i działalnością bibliotek, pracą merytoryczną, gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów. Odpowiada na każde zgłoszone przez biblioteki gminne pytania i problemy.
Wszystkie biblioteki publiczne w naszym powiecie mają osobowość prawną, są wpisane do rejestrów instytucji kultury, zatrudniają 41 pracowników.
W PBP pracuje dyrektor, główny księgowy, 3 pracowników merytorycznych.
Na stanowisku instruktora powiatowego bibliotekarz jest zatrudniony na ½ etatu.
Ad4) Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Mirosławy Mosur- instruktora MBP w Tomaszowie Lubelskim. W ramach powierzonych zadań powiatowych MBP jest zobowiązana do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej o ponadlokalnym zasięgu. Obejmuje:
- formy promujące biblioteki,
- konkursy propagujące wiedzę o regionie,
- promocję czytelnictwa wśród dzieci,
- konkursy rocznicowe,
- przegląd teatrzyków dziecięcych i młodzieżowych,
- imprezy plenerowe.
Raz na kwartał organizuje szkolenia dla bibliotekarzy połączone z przeglądem nowości wydawniczych. Pomaga pisać wnioski. W 2010r. 6 bibliotek gminnych otrzymało dotacje. Prowadzi roczną sprawozdawczość dla władz samorządowych.
Ad5) Jerzy Gajewski, Małgorzata Pieczykolan oraz Mariusz Olejarczyk przedstawili dane dotyczące sieci bibliotek publicznych w woj. lubelskim
za 2010 rok. (Są dostępne dzim.lublin@wp.pl )
Pan kierownik poinformował o kwocie i zasadach przyznawania dotacji celowej na zakup księgozbioru ze środków MKiDN w 2011r.
Ad6) Dyskusję dotyczącą aktywizacji środowisk najsłabszych czytelniczo poprowadził kierownik DIM. Instruktorzy powiatowi przedstawili najsłabsze filie, różnorodne przyczyny spadku czytelnictwa, sposoby naprawy. Oby skuteczne!
Na zakończenie spotkania wszyscy goście otrzymali pięknie wydany
- na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- „Powiat łęczyński. Rejon żółkiewski” oraz biuletyn „W kręgu kultury”.
Ad7) Wytrwali goście udali się do Muzeum Regionalnego mającego siedzibę w budynku zabytkowej synagogi, w którym obejrzeli iudaica oraz pamiątki po łęczyńskich dziedzicach. Profesjonalizm pracowników muzeum budził w pełni uzasadnione uznanie odbiorców.
Ad8) Pracowity dzień w Łęcznej zakończyła wizyta w nowo wyremontowanej MGBP im. Z. Herberta. Dyrektor - Danuta Panas - przedstawiła realizację projektu „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej” w ramach programu MKiDN ,,Infrastruktura bibliotek” o wartości 147631,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację i zakup wyposażenia dla biblioteki głównej i 4 filii. Ze środków MKiDN biblioteka otrzymała 80000,00 zł.
W listopadzie 2008 r. biblioteka obchodziła 60-lecie działalności, uroczyste nadanie imienia Zbigniewa Herberta oraz uzyskała tytuł Wzorowej Biblioteki Roku 2008.
Znaczenie biblioteki zależy od rangi nadanej przez samorząd – taką konkluzją zakończyliśmy warsztaty.Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna