Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Centrum informacyjne

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej oferuje bezpłatny dostęp do internetu dla wszystkich użytkowników, który jest możliwy dzięki komputerom pozyskanym z programu „Wirtualny Powiat II” . Budowa społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim. Etap II” (2006r.) koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Dzięki programowi biblioteka pozyskała 3 stanowiska komputerowe. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wykwalifikowana kadra pracująca w bibliotece pomaga użytkownikom w tworzeniu dokumentów tekstowych, kopiowaniu, nagrywaniu, obsłudze internetu, w korzystaniu z katalogu komputerowego księgozbioru PBP w Łęcznej, w wyszukiwaniu pozycji wydawniczych w katalogach on-line innych bibliotek m.in. WBP w Lublinie, BG UMCS w Lublinie, BU KUL w Lublinie.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM INFORMACYJNEGO W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŁĘCZNEJ


§ 1 Postanowienia wstępne
1. Prawo do korzystania z centrum informacyjnego ma każda osoba posiadającą elektroniczne konto biblioteczne.
2. Centrum informacyjne jest czynne w godzinach pracy Biblioteki.
3. Korzystanie z komputera należy zakończyć 30 min. przed zamknięciem Biblioteki.
4. Centrum informacyjne jest nieczynne podczas szkoleń i imprez organizowanych przez Bibliotekę.
§ 2 Zasady korzystania
1. Stanowiska komputerowe są udostępniane nieodpłatnie.
2. Maksymalny czas pracy przez użytkownika wynosi 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach korzystanie z komputera można wydłużyć lub skrócić – za zgodą bibliotekarza.
3. Przed włączeniem komputera bibliotekarz odnotowuje dane korzystającego w zeszycie odwiedzin.
4. Użytkownik samodzielnie korzysta z komputera i internetu.
5. Bibliotekarze służą doraźną pomocą, jednak nie wykonują za użytkownika czynności przy stanowisku komputerowym i nie przeprowadzają indywidualnych szkoleń.
6. Użytkownik korzystający z komputera odpowiada za użytkowany sprzęt.
7. Korzystanie z internetu i programów użytkowych służy celom:
a) naukowym,
b) edukacyjnym,
c) kulturalnym,
d) informacyjnym,
e) aktywizacji społeczno-zawodowej.
8. Komputery nie mogą być wykorzystywane do:
a) wykonywania czynności naruszających prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych,
b) wyszukiwania informacji o treściach erotycznych, rasistowskich, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje,
c) celów komercyjnych.
9. Biblioteka zastrzega prawo stosowania oprogramowania blokującego do stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem i Regulaminem.
10. Zabrania się:
a) instalowania, kopiowania i uruchamiania na komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściągniętego przez internet,
b) dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przełączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszek, rozkręcania jednostek centralnych, przekonfigurowywania sprzętu, systemów, programów.
11. Użytkownik może zapisywać na własnym nośniku pliki ściągnięte z internetu.
12. Przed zakończeniem pracy użytkownik powinien usunąć dane utworzone podczas użytkowania komputera.
13.Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na komputerze.
14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług internetowych oraz utratę wyszukanych danych.
15.Biblioteka zastrzega prawo do usuwania pozostawionych przez użytkowników materiałów
na komputerach.
16. Pozostawione w Bibliotece nośniki (płyty CD, DVD, pamięć USB) będą niszczone po upływie 30 dni, jeśli nie zgłosi się po nie użytkownik.
17. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputerów należy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi.
18. Użytkownik niepełnoletni, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z komputera i internetu.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad Regulaminu może spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z centrum informacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe