Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Czytelnia

Nasza czytelnia obecnie.

Biblioteka oferuje wszystkim zainteresowanym 18 miejsc w wygodnej,
przestronnej czytelni. Czytelnicy mogą skorzystać na miejscu z aktualnego
księgozbioru podręcznego liczącego ponad 400 tytułów wydawnictw
popularnonaukowych, encyklopedii, słowników, leksykonów.
Oferujemy również 9 tytułów prasy. Wśród nich można znaleźć m.in.
dzienniki ogólnopolskie i regionalne (Dziennik Wschodni, Fakty Łęczyńskie.pl, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie), tygodniki opiniotwórcze (Polityka), wydawnictwa dla hobbystów i pasjonatów (Komputer Świat), magazyny dla kobiet (Twój Styl, Viva), wydawnictwa dla dzieci i młodzieży (Victor Junior, Victor Gimnazjalista).Regulamin udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Prawo do korzystania z wypożyczalni i czytelni ma każda osoba posiadającą elektroniczne konto biblioteczne w PBP w Łęcznej.
2. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje wolny dostęp do zbiorów.
§ 2 Rejestracja użytkownika
1. Przy zakładaniu elektronicznego konta należy:
a) okazać dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) podać nr PESEL,
c) złożyć podpis/podpisy na karcie zobowiązania.
3. Za niepełnoletniego użytkownika zobowiązanie składają i odpowiedzialność przyjmują rodzice/opiekunowie prawni.
4. Użytkownik, a w przypadku użytkownika niepełnoletniego rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani informować Bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych.
§ 3 Dane osobowe użytkowników
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.):
a) podpisanie karty zobowiązania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zbiorów Biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych/ udostępnionych zbiorów,
c) dane osobowe będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także o ile użytkownik wyrazi zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotek w Polsce,
d) użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
e) podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki.
§ 4 Zasady udostępniania zbiorów
Konto biblioteczne
1. Konto biblioteczne jest ważne od momentu jego utworzenia do 31 grudnia danego roku. Ważność konta może być prolongowana na kolejne lata.
2. Posiadanie elektronicznego konta bibliotecznego umożliwia korzystanie z konta czytelnika on-line.
3. Zalogowanie na własne konto umożliwia zamawianie/rezerwowanie przez internet zbiorów.
4. Zamówione/zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 3 dni od momentu otrzymania e-mailowej informacji o ich dostępności, w przeciwnym razie będą dostępne dla innych użytkowników.
5. Użytkownik może zrezygnować z zamówionych/zarezerwowanych zbiorów.
Karta czytelnika
6. Każdy użytkownik bezpłatnie otrzymuje kartę czytelnika, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
7. Karta czytelnika jest niezbędna do używania konta bibliotecznego.
8. Użytkownik jest zobowiązany okazywać kartę czytelnika na prośbę bibliotekarza.
9. Użytkownik odpowiada za każde użycie karty czytelnika i nie może jej odstępować innej osobie.
10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika
przez osoby nieuprawnione.
11. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o zniszczeniu, zagubieniu, lub kradzieży karty czytelnika w celu zablokowania możliwości korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.
12. Za wydanie duplikatu karty użytkownik uiszcza opłatę w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć zł).
Wypożyczalnia
13. Biblioteka na zewnątrz wypożycza:
a) książki,
b) zbiory specjalne (m.in. audiobooki, filmy, mapy, atlasy),
c) czasopisma,
d) dokumenty życia społecznego.
14. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:
a) zbiorów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym,
b) bieżących numerów czasopism.
15. Jednorazowo Biblioteka wypożycza 2 woluminy z zakresu literatury popularnonaukowej i naukowej lub 3 woluminy z zakresu literatury pięknej
oraz 3 egzemplarze czasopism na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
16. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zwiększyć lub zmniejszyć limit wypożyczonych zbiorów.
17. Użytkownik może prolongować o 30 dni wypożyczone zbiory osobiście, telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że nie zostały zamówione/zarezerwowane przez innego użytkownika.
18. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (jeżeli na wypożyczone książki jest duże zapotrzebowanie) Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem.
Przetrzymanie wypożyczonych zbiorów
19. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów Biblioteka upomina użytkownika drogą elektroniczną (e-mail), pisemnie lub telefonicznie.
20. Upomnienia e-mail generowane przez system biblioteczny są bezpłatne.
21. Koszt upomnień pisemnych (przesyłka zwykła) i telefonicznych (impuls telefoniczny) pokrywa użytkownik.
22. Jeśli użytkownik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem.
Czytelnia
23. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów znajdujących się w Bibliotece.
24. Wybrane pozycje należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi w celu zarejestrowania i oddać po zakończeniu pracy.
25. Użytkownik nie może wynosić zbiorów poza czytelnię.
26. Użytkownik może korzystać także z własnych książek i czasopism, po uprzednim poinformowaniu bibliotekarza.
Poszanowanie zbiorów
27. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej.
28. Bibliotekarz i użytkownik są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego zbiorów przed ich udostępnieniem/wypożyczeniem.
29. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie wypożyczonych na zewnątrz lub udostępnionych w czytelni zbiorów Biblioteki oraz zamówionych
w wymianie międzybibliotecznej.
30. Za zgubione, uszkodzone lub zniszczone zbiory biblioteczne użytkownik zwraca
ich równowartość lub odkupuje takie same tytuły.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania
z wypożyczalni i czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

Galeria

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna