Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Usługi reprograficzne

Regulamin wykonywania usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej


§ 1 Postanowienia wstępne
Prawo do korzystania z usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych Biblioteki mają przede wszystkim mieszkańcy powiatu łęczyńskiego.

§ 2 Usługi informacyjne i bibliograficzne
1. Biblioteka świadczy nieodpłatne usługi informacyjne i bibliograficzne w zakresie własnych zbiorów i, w miarę możliwości, w zakresie zbiorów bibliotek krajowych.
2. Zakres usług świadczonych przez bibliotekarzy obejmuje:
a) udzielanie informacji dotyczących pracy Biblioteki (np. godzin otwarcia, zasad korzystania, wydarzeń kulturalnych),
b) pomoc w korzystaniu z katalogu Biblioteki oraz innych bibliotek krajowych,
c) udzielanie informacji bibliograficznych na podstawie katalogu własnego, bazy bibliografii powiatu łęczyńskiego oraz innych bibliotek krajowych,
d) pomoc w zakresie korzystania z elektronicznych zasobów informacji,
e) realizację kwerend w oparciu o zbiory Biblioteki.
3. Bibliotekarze nie opracowują zestawień bibliograficznych do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich.
4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania kwerend wyjątkowo pracochłonnych.

§ 3 Usługi reprograficzne
1. Biblioteka świadczy usługi reprograficzne w zakresie, w jakim zezwala na to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Kopie ze zbiorów i wydruki baz katalogowych Biblioteki wykonuje się na potrzeby naukowe, dydaktyczne i dokumentacyjne.
3. Każdorazowo zgodę na wykonanie kopii wyraża bibliotekarz.
4. Nie wykonuje się kopii z:
a) publikacji chronionych prawem autorskim,
b) pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim,
c) zbiorów znajdujących się w złym stanie lub nie nadających się do kopiowania
z innych powodów,
d) prac niepublikowanych.
5. Użytkownik może – za zgodą bibliotekarza - wykonać na własne potrzeby zdjęcia za pomocą własnego aparatu cyfrowego ze zbiorów Biblioteki w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Biblioteka wykonuje usługi reprograficzne z materiałów będących własnością użytkowników – za wyjątkiem ust.4.
7. Usługi reprograficzne są odpłatne (Załącznik). Stanowią zwrot kosztów poniesionych przez Bibliotekę za wykonanie usług.

§ 4 Postanowienia końcowe
Użytkownik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania
z usług. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
Załącznik


1. Kopie czarno – białe tekstu:
• jednostronna w formacie A-4 -0,20 zł
• dwustronna w formacie A-4 -0,30 zł
• jednostronna w formacie A-3 -0,40 zł
• dwustronna w formacie A-3 -0,60 zł
2. Kopie czarno – białe ilustracji:
• w formacie A-4 -1,00 zł
• w formacie A-3 -1,50 zł
3. Wydruki czarno - białe:
• jednostronny tekstu w formacie A-4 -0,30 zł
• ilustracji w formacie A-4 -2,00 zł
4. Wydruki kolorowe:
• jednostronny tekstu w formacie A-4 -1,50 zł
• ilustracji w formacie A-4 -3,50 zł
5. Skan w formacie A-4 – 0,20 zł

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron