Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

 

 

Statut

Stan na dzień 15.05.2017 r.

STATUT
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁĘCZNEJ
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zwana dalej PBP utworzona na mocy Uchwały Nr XII/63/99 z dnia 28 października 1999 r. Rady Powiatu Łęczyńskiego działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.),
 4. niniejszego statutu.

§ 2

1. PBP jest samorządową instytucją kultury, którą prowadzi Powiat Łęczyński.
2. PBP posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat Łęczyński.
3. Bezpośredni nadzór nad PBP sprawuje Organizator.
4.  Nadzór merytoryczny nad PBP wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej sprawuje WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
5. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju PBP.

§ 3

Siedzibą PBP jest miasto Łęczna, a terenem działalności Powiat Łęczyński w województwie lubelskim.

§ 4

PBP używa dwóch pieczęci prostokątnych w pełnym brzmieniu: „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 21-010 Łęczna, ul. Staszica 9 NIP 713-25-41-920   REGON 431228399”; „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej NIP 713-25-41-920 REGON 431228399” oraz owalnej do identyfikacji zbiorów o treści: „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej Nr inw……..”
 
II CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5
 1. PBP jest główną publiczną biblioteką na terenie Powiatu Łęczyńskiego.
 2. PBP służy zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza dotyczącego regionu.
 3. PBP przygotowuje użytkowników do korzystania z polskiego i światowego dorobku naukowego i kulturalnego.
 4. PBP sprawuje nadzór w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 20a Ustawy o bibliotekach.

§ 6

Do zadań PBP należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz konserwacja materiałów bibliotecznych – z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 3. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze powiatowym,
 4. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 5. udzielanie bibliotekom samorządowym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej pomocy oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez powiatową sieć bibliotek publicznych zadań statutowych,
 6. organizowanie działalności kulturalno-oświatowej – prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu,
 7. prowadzenie działalności promującej PBP i czytelnictwo,
 8. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjamii stowarzyszeniami w celu doskonalenia swoich usług,
 9. biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspakajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu.
 
III ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 7

 1. Na czele PBP stoi dyrektor, który nią kieruje i reprezentuje na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w PBP i stowarzyszeń zawodowych.
 3. Powołanie dyrektora PBP może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Organizatora.
 4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników biblioteki.
 5. PBP może tworzyć na terenie Powiatu Łęczyńskiego filie, oddziały, punkty biblioteczne.

§ 8

1. W PBP zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.
2. Dyrektor i pracownicy PBP winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.
3. Wynagrodzenia pracowników regulują odrębne przepisy.

§ 9

Szczegółową organizację wewnętrzną PBP określa Regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w instytucji organizacji związkowych i zawodowych.

§ 10

Przy PBP mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
IV GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 11

PBP gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12

 1. PBP prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej PBP jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora instytucji z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Zarząd Powiatu rozpatruje sprawozdania z działalności PBP i zatwierdza sprawozdania finansowe.

§ 13

Przychodami PBP są:
 1. dotacja roczna z budżetu Powiatu Łęczyńskiego,
 2. dochody własne z prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. dotacje i darowizny pochodzące z innych źródeł.

§ 14

PBP może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza szeroko rozumianą działalność kulturalną, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową.

§ 15

 1. Usługi PBP są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. PBP może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
 3. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów PBP określają regulaminy nadane przez dyrektora.

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu PBP w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa jednoosobowo dyrektor. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych do jej skuteczności jest potrzebna kontrasygnata głównego księgowego PBP.
 
 

Informacje

Liczba wyświetleń: 381
Utworzono dnia: 30.01.2020

Historia publikacji

 • 21.03.2022 11:25, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 21.03.2022 11:19, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 21.03.2022 11:13, Administrator
  Edycja strony: Statut