Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.biblioteka.powiatleczynski.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.05.2008.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.01.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

 • część plików (PDF, DOC) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające technologii asystujących: 

          - zmiana wielkości czcionki

          - zmiana kontrastu

Oświadczenie sporządzono dnia 07.05.2020. Aktualizacja 26.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna mieści się w jednym pomieszczeniu na parterze budynku.
 • Do lokalu prowadzi jedno wejścia od ul. Staszica 9, od parkingu.
 • Na parkingu przed budynkiem, w którym mieści się PBP wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu do budynku jest podjazd ułatwiający osobom niepełnosprawnym wejście do budynku.
 • Na szklanych drzwiach wejściowych wprowadzono kontrastowe oznaczenia.
 • Przy wejściu znajduje się dzwonek sygnalizacyjny dla osób niepełnosprawnych, w razie konieczności bibliotekarz wychodzi do użytkownika na zewnątrz.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do PBP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W PBP nie ma pętli indukcyjnych.
 • W PBP nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • W PBP nie ma toalety. W budynku, w którym znajduje się PBP toaleta dla osób niepełnosprawnych jest na I piętrze, gdzie prowadzi platforma schodowa.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez:

telefon - 81 531 53 48

e-mail - biblioteka@powiatleczynski.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do PBP w Łęcznej drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
e-mail: biblioteka@powiatleczynski.pl 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Logo, trzy karty katalogowe niebieska, zielona, żółta, napis mak+ katalog online.

Grafika, trzy książki zielona, niebieska, różowa, napis "zaproponuj książkę".

Grafika, mapa powiatu łęczyńskiego z napisem biblioteki publiczne powiatu łęczyńskiego.

Logo, napis SBP Koło Łęczna.

Logo portalu społecznościowego facebook, niebieski kwadrat z białą literą f.