Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://biblioteka.powiatleczynski.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • część plików (PDF, DOC) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Bogusz, adres poczty elektronicznej biblioteka@powiatleczynski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 53 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna mieści się w jednym pomieszczeniu na parterze budynku.
 • Do lokalu prowadzi jedno wejścia od ul. Staszica 9, od parkingu.
 • Na parkingu przed budynkiem, w którym mieści się PBP wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu do budynku jest podjazd ułatwiający osobom niepełnosprawnym wejście do budynku.
 • Na szklanych drzwiach wejściowych wprowadzono kontrastowe oznaczenia.
 • Przy wejściu znajduje się dzwonek sygnalizacyjny dla osób niepełnosprawnych, w razie konieczności bibliotekarz wychodzi do użytkownika na zewnątrz.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do PBP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W PBP nie ma pętli indukcyjnych.
 • W PBP nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • W PBP nie ma toalety. W budynku, w którym znajduje się PBP toaleta dla osób niepełnosprawnych jest na I piętrze, gdzie prowadzi platforma schodowa.

Logo, trzy karty katalogowe niebieska, zielona, żółta, napis mak+ katalog online.

Logotyp - czarno-szary napis Academica wypożyczalnia z ukośną czerwoną kreską.

Grafika, trzy książki zielona, niebieska, różowa, napis "zaproponuj książkę".

Grafika, mapa powiatu łęczyńskiego z napisem biblioteki publiczne powiatu łęczyńskiego.

Logo, napis SBP Koło Łęczna.

Logo portalu społecznościowego facebook, niebieski kwadrat z białą literą f.