Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://biblioteka.powiatleczynski.pl/bip/

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-07

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • część plików (PDF, DOC) nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-06-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-07

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Bogusz, adres poczty elektronicznej biblioteka@powiatleczynski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 53 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna

 1. Biblioteka mieści się na parterze budynku.
 2. Do lokalu prowadzi jedno wejścia od ul. Staszica 9, od parkingu.
 3. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
 4. Na szklanych drzwiach wejściowych wprowadzono kontrastowe oznaczenia.
 5. Przy wejściu znajduje się dzwonek sygnalizacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, w razie konieczności bibliotekarz wychodzi do użytkownika na zewnątrz.
 6. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 7. Pomieszczenie biblioteki dostępne jest dla osób na wózkach.
 8. W bibliotece jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 10. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 12. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
 13. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
 14. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Informacje

Liczba wyświetleń: 459
Utworzono dnia: 30.01.2020

Historia publikacji

 • 07.03.2024 10:34, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 13.09.2022 14:17, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 24.03.2022 06:55, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności