Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

 

 

Regulamin

REGULAMIN
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZNEJ
 
§ I  Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki.
2. Biblioteka udostępnia zbiory:
     a) na zewnątrz,
     b) na miejscu.
3. Biblioteka oferuje usługi:
     a) wypożyczalni międzybibliotecznej,
     b) informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne,
     c) kulturalno-oświatowe.
 
§ II Zasady korzystania z Biblioteki
1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają przede wszystkim mieszkańcy powiatu łęczyńskiego.
2. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłaty są pobierane za:
     a) zniszczone bądź zgubione zbiory biblioteczne – w formie ekwiwalentu pieniężnego lub identycznego zbioru bibliotecznego,
     b) upomnienia wysłane do Użytkownika – w formie pisemnej/ telefonicznej,
     c) wydanie duplikatu karty bibliotecznej,
     d) wypożyczenia międzybiblioteczne,
     e) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne.
4. Opłaty są pobierane w wysokości określonej w Załączniku.
5. Na potwierdzenie wniesionych opłat, Użytkownicy otrzymują pokwitowanie.
6. W Bibliotece obowiązuje:
     a) kulturalne zachowanie, odpowiadające powadze instytucji,
     b) zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu,
     c) zakaz spożywania posiłków i napojów z wyłączeniem imprez kulturalno-oświatowych,
     d) zakaz używania telefonów komórkowych,
     e) zakaz wchodzenia między regały z torbami, plecakami, siatkami itp.
 
§ III Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@powiatleczynski.
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach:
    a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece (w tym statystycznych) w związku z prowadzeniem działalności statutowej,
    b) promocji usług oferowanych przez Bibliotekę,
    c) zarządzania ryzykiem (w tym opóźnienia zwrotu / niezwrócenia zbiorów),
    d) dochodzenia należności (koszt upomnień, wartości niezwróconych zbiorów).
4. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie zgody Użytkownika lub odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji pkt 3 lub do czasu wniesienia sprzeciwu / wycofania zgody na przetwarzanie danych.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo:
    a) dostępu do treści danych,
    b) do sprostowania danych,
    c) do usunięcia danych,
    d) do ograniczenia przetwarzania danych,
    e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    f) do przenoszenia danych,
    g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
    h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
8. Bibliotekarze przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
§ IV Udostępnianie zbiorów
    Rejestracja Użytkownika
1. Prawo do korzystania ze zbiorów ma każda osoba posiadająca elektroniczne konto biblioteczne w PBP w Łęcznej.
2. Przy zakładaniu elektronicznego konta należy: 
    a) okazać dokument stwierdzający tożsamość,
    b) podać dane osobowe zwykłe niezbędne do rejestracji,
    c) złożyć podpis/podpisy na karcie zobowiązania.
3. Za niepełnoletniego Użytkownika zobowiązanie składają i odpowiedzialność przyjmują rodzice / opiekunowie prawni.
4. Użytkownik, a w przypadku Użytkownika niepełnoletniego rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani informować Bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych.
 
Konto biblioteczne
5. Konto biblioteczne jest ważne od momentu jego utworzenia do 31 grudnia danego roku. Ważność konta może być prolongowana na kolejne lata.
6. Posiadanie elektronicznego konta bibliotecznego umożliwia korzystanie z konta czytelnika online.
7. Zalogowanie na własne konto umożliwia zamawianie/ rezerwowanie przez internet zbiorów.
8. Zamówione / zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 3 dni od momentu otrzymania e-mailowej informacji o ich dostępności, w przeciwnym razie będą dostępne dla innego Użytkownika.
9. Użytkownik może zrezygnować z zamówionych / zarezerwowanych zbiorów.
 
Karta czytelnika
10. Użytkownik bezpłatnie otrzymuje kartę czytelnika, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
11. Użytkownik jest zobowiązany okazywać kartę czytelnika na prośbę bibliotekarza.
12. Użytkownik nie może karty odstępować innej osobie.
13. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży karty czytelnika w celu zablokowania możliwości korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.
14. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez Użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku.
15. Karta czytelnika jest niezbędna do używania konta bibliotecznego.
16. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby nieuprawnione.
 
Udostępnianie zbiorów
17. Zbiory w zależności od ich rodzaju i wartości udostępniane są w sposób prezencyjny, bądź wypożyczane na zewnątrz.
18. Biblioteka na zewnątrz wypożycza:
    a) książki,
    b) zbiory specjalne (m.in. audiobooki, filmy, mapy, atlasy),
    c) czasopisma,
    d) dokumenty życia społecznego.
19. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:
    a) słowników, encyklopedii (w całości, bądź poszczególnych tomów) oraz innych wydawnictw informacyjnych,
    b) bieżących numerów czasopism.
20. Jednorazowo Biblioteka wypożycza 3 woluminy książek/ zbiorów specjalnych oraz 3 egzemplarze czasopism na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
21. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zwiększyć lub zmniejszyć limit wypożyczonych zbiorów.
22. Użytkownik może prolongować o 30 dni wypożyczone zbiory osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że nie zostały zamówione / zarezerwowane przez innego Użytkownika.
23. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem.
24. Na miejscu można korzystać ze wszystkich zbiorów znajdujących się w Bibliotece.
25. Wybrane pozycje należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi w celu zarejestrowania i oddać po zakończeniu pracy.
26. Można korzystać z własnych książek i czasopism, po uprzednim poinformowaniu bibliotekarza.
27. Podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu komputerowego. Biblioteka umożliwia dostęp do gniazda elektrycznego oraz WiFi.
28. Użytkownik może nieodpłatnie wykonać na własne potrzeby fotografie ze zbiorów bibliotecznych za pomocą własnego aparatu cyfrowego, z zastrzeżeniem, że samodzielne kopiowanie:
    a) nie narusza praw autorskich i innych praw pokrewnych,
    b) jest prowadzone w sposób nieinwazyjny dla zbiorów bibliotecznych,
    c) nie zakłóca pracy innych użytkowników,
    d) kopie będą używane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Przetrzymanie wypożyczonych zbiorów
29. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do terminowego zwrotu zbiorów bibliotecznych.
30. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów ponosi Użytkownik.
31. Użytkownikowi wysyłane są drogą e-mailową pomocnicze przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych generowane przez system biblioteczny.
32. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów Biblioteka upomina Użytkownika drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie.
33. Upomnienia generowane przez system biblioteczny są bezpłatne.
34. Koszt upomnień pisemnych i telefonicznych pokrywa Użytkownik
35. Niezwrócenie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych w terminie pociąga za sobą następujące konsekwencje:
    a) blokadę konta i uniemożliwienie zamawiania i wypożyczenia następnych zbiorów bibliotecznych do chwili ich zwrotu i uregulowania należnych Bibliotece wierzytelności,
    b) obciążenie kosztem niezwróconych zbiorów bibliotecznych,
    c) czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z usług Biblioteki.
36. Jeśli Użytkownik mimo upomnień, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych wierzytelności, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
37. Prawo do korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej ma Użytkownik posiadający elektroniczne konto biblioteczne w PBP w Łęcznej i nie mający zaległości w Bibliotece.
38. Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza książki z bibliotek krajowych, których nie posiada PBP w Łęcznej oraz inne biblioteki publiczne w Łęcznej.
39. Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianej pozycji.
40. Jednorazowo można złożyć zamówienie na 2 publikacje.
41. Z zbiorów sprowadzonych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego można korzystać wyłącznie na miejscu w Bibliotece, w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.
42. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają zbiory wyszczególnione w regulaminach bibliotek wypożyczających.
43. Opłatę za wypożyczenie międzybiblioteczne ponosi zamawiający.
44. Wysokość opłaty określa Załącznik.
45. Z opłaty są zwolnieni pracownicy aktualnie zatrudnieni w bibliotekach publicznych na terenie powiatu łęczyńskiego.
 
Poszanowanie zbiorów
46. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej.
47. Bibliotekarz i Użytkownik są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego zbiorów przed ich udostępnieniem / wypożyczeniem.
48. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, Użytkownik zobowiązany jest:
    a) odkupić egzemplarz tego samego tytułu,
    b) zwrócić wartość inwentarzową,
    c) dostarczyć w zamian inne zbiory biblioteczne, po uzgodnieniu tytułów z bibliotekarzem.
 
§ V Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne
1. Biblioteka świadczy nieodpłatne usługi informacyjne i bibliograficzne w zakresie własnych zbiorów, i w miarę możliwości, w zakresie zbiorów bibliotek krajowych.
2. Zakres usług obejmuje:
    a) udzielanie informacji dotyczących pracy Biblioteki,
    b) pomoc w korzystaniu z katalogu Biblioteki oraz innych bibliotek krajowych,
    c) udzielanie informacji bibliograficznych na podstawie katalogu własnego, bazy bibliografii powiatu łęczyńskiego oraz innych bibliotek krajowych,
    d) pomoc w zakresie korzystania z elektronicznych zasobów informacji,
    e) realizację kwerend w oparciu o zbiory Biblioteki.
3. Bibliotekarze nie opracowują zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych.
4. Biblioteka świadczy usługi reprograficzne w zakresie, w jakim zezwala na to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Nie wykonuje się kopii:
    a) z publikacji chronionych prawem autorskim,
    b) pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim,
    c) zbiorów znajdujących się w złym stanie technicznym,
    d) prac niepublikowanych.
6. Biblioteka wykonuje usługi reprograficzne z materiałów będących własnością Użytkownika – za wyjątkiem ust. 5.
7. Każdorazowo zgodę na wykonanie kopii wyraża bibliotekarz.
8. Usługi reprograficzne są odpłatne. Wysokość opłat określa Załącznik.
 
§ VI Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony przywileju korzystania z Biblioteki. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.
2. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.
 

Informacje

Liczba wyświetleń: 498
Utworzono dnia: 19.03.2022

Historia publikacji

  • 01.08.2023 15:08, Administrator
    Edycja strony: Regulamin
  • 01.08.2023 15:06, Administrator
    Edycja strony: Regulamin
  • 01.08.2023 15:04, Administrator
    Edycja strony: Regulamin